דף צ”ט ע”ב ק’ ע”א-אכילה בערב שבת ויו”ט-חלק א’

Comments are closed.