16 – דיני ייחוד, חלק א

לפנינו דף וחצי שעוסק בדיני ייחוד. כיון שמדובר בשיעורים רבים בנושא, חילקנו אותם לשני חלקים (עמוד זה והעמוד הבא).

בחלק הראשון נלמד ארבעה קטעים בגמרא:

א. המקור לדין ייחודב. שתי נשים ואיש אחד, שני אנשים ואישה אחתג. האם מלקים על ייחוד?ד. בעלה בעיר, פתח פתוח, שני בתים זה לפנים מזה 

 

כתיבת תגובה