מסכת עירובין דף ק”ד עמוד א’

עירובין דף קד עמוד א’

 

כתיבת תגובה