דמות האדם ותפקידו בעולם

דמות האדם שאליו מכוונת רשת אמי”ת את מאמציה החינוכיים, בנויה מארבעה נדבכים:

1. האדם המפתח את צלם אלוקים שבו לאור האמור בפרק א’ של ספר בראשית.
אדם זה פועל בעולם בענווה, מתוך הכרה והערכה לבורא העולם שנתן לו כוחות אלה, ומתוך הערכה לשוויון
כל בני האדם שנבראו בצלם. אדם זה פועל מתוך אחריות לעולם, מתוך תודעה עמוקה של דמותו המיוחדת
כאחראי על קיום העולם, על פיתוחו ועל המשך הדורות הבאים.
אמי”ת מפתחת הן את הענווה מול בורא העולם, הן את הענווה, ההערכה והכבוד לכל בני האדם, הן את תחושת
האחריות הגדולה והן את הענקת הכלים, המאפשרים לממש אחריות זו בתחומי הידע וכישורי החיים.

2. אדם הממשיך את דמותו של אברהם אבינו, אשר שמר את דרך ד’ לעשות צדקה ומשפט; וכן את הגשמת חזון
הנביאים, שמשמעה, בין היתר: הקמת חברה מתוקנת, שבה אין פוגעים בגר, ביתום ובאלמנה, אין רומסים את
החלש בידי החזק, אין מלינים שכר שכיר ומתרחקים מן השוחד.
אמי”ת מחנכת לחיים מוסריים, הרואים בחובות עשיית הצדק והחסד את התשתית הערכית לקיומו של האדם.
הרשת מדגישה את המצוות שבין אדם לחברו כאחד משני הבסיסים העיקריים, שעליו עומדת דמות האדם. רוחב
הלב ופתיחתו לבריות, העין הטובה והמידות הפשוטות שבין אדם לחברו – אלה ממאפייניה של דרך חיים זו לקראת
חברה, הפועלת לאור עקרונות החסד והצדק.

3. אדם שהוא מממשיכי מסורת התורה באומה הישראלית. אדם זה מאמין שהתורה שניתנה מן השמים מחייבת
אותו לשאוף למלא את ציוויה ככל יכולתו. כלומר, תלמוד תורה, המביא לידי מעשה.
אמי”ת מעצימה את תלמוד התורה של לומדיה ומכוונת גם את בוגריה – בנים ובנות – להמשיך בתלמוד תורה
ובקיום מצוות מתוך גישה של מחויבות ומתוך חינוך לבחירה. אדם המקיים מצוות, המחנך את בניו בדרך זו, הלומד
תורה וחי חיי אמונה – הוא מיעדיה של הרשת. בתי-הספר יעודדו את התלמידים למחויבות דתית ויקרבו אותם על
פי דבריו של הרב קוק: לכיבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת.

4. אדם המהווה דמות מורכבת של בן תורה ואיש העבודה. אדם זה מכוון לחיי תורה ועבודה במובן המלא של
ביטוי זה.
אמי”ת מכוונת לפרנסת בוגריה מעמל כפיהם ומעבודתם, תוך השתלבות ונטילת חלק בכל תחומי העיסוק והעשייה
בחברה הישראלית. הרשת מחנכת לדמות מורכבת, השייכת הן לעולם ה”תורה” – דמות בעלת השקפה יהודית
תורנית עמוקה, הן לעולם ה”עבודה” – דמות המעורבת באופן עמוק בכל שטחי החיים.

» אני מאמין של רשת אמי"ת